Dopunska i dodatna nastava

 

Dopunska nastava organizuje se u slučaju da kroz redovnu nastavu, određeni broj učenika nije postigao zadovoljavajuće rezultate. Program rada dopunske nastave je redovni nastavni program, a sadržaji se djeci objašnjavaju u manjim/postepenim koracima u skladu sa njihovim sposobnostima i objektivnim mogućnostima. Cilj dopunske nastave je nadoknaditi propuste u znanju ili određenim vještinama i osposobiti učenike za učenje i postizanje zadovoljavajućeg rezultata u okviru određenog predmeta. Dopunska nastava se organizuje po potrebi.

Dodatna nastava organizuje se za one učenike koji su uspješno savladali redovne nastavne sadržaje, a pokazuju određene sklonosti i potrebu za proširivanje znanja iz određenenih područja. Na ovaj način se nastoji pomoći svakom učeniku da napreduje u učenju svojim vlastitim tempom. Omogućava vrjednijim i talentovanijim učenicima da proširuju svoja znanja i brže napreduju. Može se organizovati za veću ili manju grupu učenika neovisno o razrednoj pripadnosti.