Vijeće učenika

Vijeće učenika je savjetodavno tijelo škole putem kojeg učenici sistematski ostvaruju svoja prava, slobodu i suodgovornost u odgojno-obrazovnom procesu te potiču sve oblike učeničke kreativnosti i izražavanja.

Poslovnikom o radu Vijeća učenika određuje se svrha i sastav članova Vijeća, način biranja i opoziva, trajanje mandata, poslovi kojima se Vijeće bavi, način rada, sazivanje sjednica, utvrđivanje dnevnog reda, odlučivanje i vođenje Zapisnika.

Poslovi Vijeća učenika utvrđeni Poslovnikom o radu Vijeća su: učestvovanje u godišnjem planiranju i programiranju rada škole, praćenje i vrednovanje odgojno-obrazovnih postupaka u školi, učešće u kulturnim dešavanjima, briga o sistemu informisanja o različitim oblicima pomoći učenicima, briga o kulturi življenja i rada u školi, aktivnosti humanitarnog karaktera  i slični poslovi iz domena rada Vijeća učenika.

Članovi Vijeća učenika su učenici od šestog do devetog razreda, po jedan ili dva učenika koji se biraju na nivou svakog odjeljenja.

 

Za školsku 2021/2022. godinu predstavnici odjeljenja u Vijeću učenika su:

 

 

RAZRED

 

 

IME I PREZIME UČENIKA

 

6 a Faris Đonko
6 b  Leina Zukanović
6 c  Ajdin Muraspahić
6 d  Sajra Boškailo
 
7 a Enna Količić
7 b Adna Čolić
7 c Amina Zlomušica
 
8 a  Maid Dedić
8 b  Menil Marić
8 c  Amil Bešo
8 d Emin Hajdarović
 
9 a Emin Rahić
9 b Bejda Pehilj
9 c Amina Stranjak
9 d Lamija Ćatić